Privatumo ir slapukų politika

Mes, įmonių grupė UAB „Logos data“, UAB „Logas line“ ir UAB „Prokodas“ (toliau – Mes, Bendrovė), vertiname ir saugome klientų privatumą, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant Mūsų veiklą.

Asmens duomenis tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Kas yra šis dokumentas?

1. Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame Mūsų taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.

2. Ši Politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Mūsų interneto svetainėje www.labbis.lt (toliau – Svetainė), visiems veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje, kai, pavyzdžiui, siunčiate Mums užklausas, taip pat, visiems asmenims, kurie kandidatuoja į mūsų turimas laisvas darbo vietas ir šiuo tikslu pateikia Mums informaciją apie save bei visiems Mums skambinantiems asmenims, kai įrašomi pokalbiai su jais (apie pokalbio įrašymą Jus informuosime prieš prasidedant pokalbiui).

Prieš naudojantis Svetaine, paprašysime Jūsų pasirinkti su kokios informacijos rinkimu apie Jūsų veiksmus, atliekamus Svetainėje, Jūs sutinkate bei nukreipsime susipažinti su Mūsų Politika. Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka, atsižvelgiant su kokiu informacijos rinkimu apie Jūsų veiksmus Jūs sutikote.

Ši Politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas Mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

2.1. Šioje Politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Pavyzdžiui, asmens duomenimis yra asmens pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar el. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir IP adresas, Jums būdingos savybės.

Kokių principų mes laikomės?

3. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

a) laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
b) tvarkome Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
c) renkame Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir tiek, kiek tai leidžia teisės aktai ir Jūsų sutikimas;
d) imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
e) laikome duomenis tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
f) neteikiame asmens duomenų tretiesiems asmenims ir neviešiname jų, išskyrus atvejus, nurodytus Politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;
g) užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Kaip mes renkame Jūsų asmens duomenis?

4.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:

a) kai Jūs asmens duomenis pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai teikiate mums užklausimus Svetainėje, bendraujate su mumis telefonu, el. paštu, pateikdami savo gyvenimo aprašymą. Jums susisiekus su mumis raštu, el. paštu ar telefonu, mes išsaugosime susirašinėjimo ir pokalbių duomenis (kuriuos pokalbius telefonu įrašome, informuojama pokalbio pradžioje);
b) kai Jūs naudojatės Svetaine. Kai Jūs naudojatės Svetaine, tam tikra informacija (pavyzdžiui, IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda) yra renkama pagal Jūsų pasirinkimus;
c) kai Jūsų asmens duomenis teisės aktų ir (ar) šios Politikos nustatyta tvarka gauname iš kitų asmenų.

4.2. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su duomenimis, surinktais Jums teikiant paslaugas, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis.

Kokius Jūsų duomenis ir kokiais tikslais mes tvarkome?

5.1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:

a) pardavimų ir paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu bei siekdami atsakyti į Jūsų užklausimus, kuriuos mums pateikėte dėl mūsų produktų, sprendimų ar paslaugų. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis parašydami Mums užklausas Svetainėje, el. laišku, bendraudami su mūsų komanda telefonu, pateikdami savo pranešimus dėl Svetainės ar mūsų teikiamų paslaugų. Jums susisiekus su mumis raštu, el. paštu ar telefonu, išsaugosime susirašinėjimą ar garso įrašą (pokalbio įrašą). Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, duomenys, kai teikiate mums užklausą dėl mūsų produktų, sprendimų ar paslaugų e. paštu (pvz. žinutės tekstas ar kt.) ar telefonu (pvz. telefoninio pokalbio įrašas, telefoninio pokalbio data, laikas ir trukmė, kt.)
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas, taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę
Duomenų tvarkymo terminas 1 metai nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos.

b) tiesioginės rinkodaros tikslu, siekiant pateikti Jums pasiūlymus, naujienlaiškius ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos Vardas, pavardė, el. pašto adresas
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas
Duomenų tvarkymo terminas 3 metai nuo Jūsų sutikimo davimo mums arba kol teikiamos paslaugos juridiniam asmeniui, kurio darbuotojas esate, arba tol, kol neatšauksite savo duoto sutikimo šios Politikos 6.7 punkte nurodytu būdu.

c) įdarbinimo tikslais kaip dalis esamo ir būsimo įdarbinimo proceso, taip pat siekiant įvertinti Jūsų kompetenciją ir kitas savybes. Pildydamas įdarbinimo formą ar pateikdamas mums informaciją apie save naudotojas išreiškia savo sutikimą dalyvauti esamame ar būsimame Bendrovės įdarbinimo procese. Šis sutikimas galioja visiems dokumentams, kurie pateikti įdarbinimo proceso metu

Duomenų kategorijos El. pašto adresas, gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas
Duomenų tvarkymo terminas 1 metai nuo Jūsų sutikimo davimo mums arba tol, kol neatšauksite savo duoto sutikimo šios Politikos 6.7 punkte nurodytu būdu.
Duomenų kategorijos Vardas, pavardė ir komentaras, kuriame galimai yra asmeninės informacijos tokios kaip: pareigos kandidatavimo metu, darbo patirtis.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas, kuris išreiškiamas informacijos pateikimo veiksmais
Duomenų tvarkymo terminas 10 metų nuo Jūsų sutikimo davimo mums arba tol, kol neatšauksite savo duoto sutikimo šios Politikos 6.7 punkte nurodytu būdu.

d) Svetainės funkcionalumo užtikrinimo tikslu, taip pat siekiant ją tobulinti. Kai Jūs naudojatės Svetaine tam tikri duomenys perduodami mums automatiškai po Jūsų apsilankymo Svetainėje. Šie duomenys yra tam tikra neasmeninė informacija, naudojama tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą ir patrauklumą.

e) Svetainės funkcionalumo užtikrinimo tikslu, taip pat siekiant ją tobulinti. Kai Jūs naudojatės Svetaine tam tikri duomenys perduodami mums automatiškai po Jūsų apsilankymo Svetainėje. Šie duomenys yra tam tikra neasmeninė informacija, naudojama tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą ir patrauklumą.

f) reklamos tikslu, siekiant skatinti įsigyti Mūsų paslaugas. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis parašydami atsiliepimą apie mūsų teikiamas paslaugas. Atsakydami į mūsų el. laišku pateikiamus klausimus dėl paslaugų kokybės Jūs sutinkate, kad atsakymais bei Jūsų asmens duomenimis (vardu, pavarde, pareigomis bei darbovietės pavadinimu) pasidalinsime Mūsų internetinėje svetainėje bei socialiniuose tinkluose ir jie bus pasiekiami viešai. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos Vardas, pavardė, pareigos, darbovietės pavadinimas, el. pašto adresas, Jūsų atsiliepimas apie mūsų prekes ar paslaugas.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas
Duomenų tvarkymo terminas 3 metai nuo Jūsų sutikimo davimo arba tol, kol neatšauksite savo duoto sutikimo šios Politikos 6.7 punkte nurodytu būdu.

5.2. Mes prašome neteikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs naudojantis Svetaine, ar kitu būdu (raštu, el. paštu, telefonu) mums pateiktumėte šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. Atitinkamai, mes šiuos Jūsų duomenis tvarkysime kartu su kitais Jūsų duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Politikos 5.1. punkte nurodytais būdais.

Ar mes naudojame Jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai?

6.1. Taip, mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus, naujienlaiškius ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums su tuo sutikus.

6.2. Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis nurodytus Politikos 5.1. (b) punkte.

6.3. Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti kontaktinėje formoje, mygtuku pažymėdami pasirinkimą, ar sutinkate, kad Jūsų  „Sutinku, kad mano duomenys bus naudojami rinkodaros tikslais.“

6.4. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis Jūsų nurodytomis ryšio priemonėmis (pavyzdžiui, el. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS)) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis (pavyzdžiui, Skype, Viber ir kt).

6.5. Mes galime derinti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtumėme pateikti Jums pasiūlymus, naujienlaiškius.

6.6. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais Bendrovės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

6.7. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite:

a) pranešti apie atsisakymą el. būdu gautuose pasiūlymuose, naujienlaiškiuose nurodytu būdu (pvz., pasiūlymuose, naujienlaiškiuose paspaudžiant nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškių siuntimo.“ ar pan.), arba
b) atsiųsti mums prašymą šioje Politikoje nurodytu el. pašto adresu. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę. Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.

6.8 Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

6.9. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

Kaip mes naudojame slapukus?

7.1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

7.2. Slapukais mes galime rinkti informaciją, kurią Jūs mums leidžiate rinkti: IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda ir panašiai.

7.3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

a) kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pavyzdžiui, kad Jūs galėtumėte naudotis Svetainės įasmeninimu);
b) kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
c) paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;
d) tiksliniam rinkodaros orientavimui.

7.4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pavyzdžiui, informaciją apie naudojimąsi Svetaine apjungti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

7.5. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

a) techniniai slapukai– tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui, net atmetus slapukų naudojimą, šie slapukai vis tiek veikia;
b) funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
c) analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
d) tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;
e) socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Svetainės informaciją.

Jums leidus naudoti slapukus, t.y pažymėjus mygtuką „Leisti“, sutinkate su visų b-e punkte paminėtų slapukų naudojimu.

„Facebook“ skelbimai. Ši funkcija leidžia mūsų vartotojams rodyti skelbimus „Facebook“ platformoje. Mūsų interneto svetainės lankytojui naršyklėje įdiegiamas „Facebook“ stebėjimo pikselis. Taip yra atpažįstamas vartotojas ir jam rodomas individualus pakartotinės rinkodaros skelbimas „Facebook“ platformoje. Ši technologija palengvina reklamos kampanijų įdėjimą į „Facebook“ platformą ir leidžia mums matyti ataskaitas apie šių reklamos kampanijų efektyvumą ir našumą. Daugiau informacijos apie šią technologiją rasite adresu: https://www.facebook.com/policies/cookies/.  Jei norite atsisakyti šių slapukų, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis 7.8 skiltyje.

7.6. Visa informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama čia / lentelėje žemiau:

Pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
_gat Google Analytics slapukas, kuris naudojamas riboti užklausų kiekiui į Google servisą Įeinant į puslapį Sesija
collect Naudojamas siųsti informaciją į Google Analytics apie lankytojo naudojamą įrenginį ir elgseną. Padeda atpažinti lankytoją, naudojantį skirtingus įrenginius. Įeinant į puslapį Sesija
r/collect Renka informaciją apie žiūrėtų ar paspaustų reklamų efektyvumą bei padeda rodyti orientuotas į lankytoją reklamas. Įeinant į puslapį Sesija
s Slapukas, kuris registruoja lankytojo paspaudimus svetainėje Įeinant į puslapį Sesija
u Slapukas, kuris padeda atpažinti svetainėje jau besilankiusį lankytoją Įeinant į puslapį Sesija
NID Renkama informacija apie lankytojo teikiamas pirmenybes Įeinant į puslapį 6 mėn.
october_session TVS naudojamas slapukas, įgalintis rinkti informaciją apie interneto svetainės lankomumą Įeinant į puslapį Sesija
acceptCookie Naudojamas informacijai, ar vartotojas sutiko su nuostatomis rinkti slapukus Sutinkant su nuostatomis 1 metai
_ceg.s Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį. Įeinant į puslapį 3 mėn.
_ceg.u Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį. Įeinant į puslapį 3 mėn.
_gid Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį. Įeinant į puslapį Sesija
_ga Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį. Įeinant į puslapį 2 metai

7.7. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

a) pažymėdami mygtukus „Leisti“ arba „Atmesti“.

7.8. Jūs gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu  http://AllAboutCookies.org arba https://policies.google.com/technologies/ads.

Kam mes teikiame Jūsų asmens duomenis?

8.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Politika. Tačiau Mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to Mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

8.2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms Mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus.

8.3. Mūsų surinktus duomenis apie Jus galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:

a) trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pavyzdžiui, techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo ar kitų rinkodaros veiksmų atlikimo);
b) trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais.
c) bendrovėms, tvarkančioms skolininkų rinkmenas ar administruojančioms skolas;
d) teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;
e) partneriams, pavyzdžiui, reikalavimo teisių perėmėjams, tuo atveju, kai siekdama užtikrinti efektyvų įsiskolinimų valdymą Bendrovė perduoda jiems reikalavimo teisę į kliento mokėtiną sumą;

8.4. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Kiek laiko mes saugome Jūsų asmens duomenis?

9.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

9.2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

9.3. Politikos 5.1 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

10.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos (ES) teritorijoje, jie nebus perduoti už ES ribų.

10.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

10.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

Išorinės svetainės

11.1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų prekės ir (ar) paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

Kokias teises Jūs turite?

12.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

a) žinoti (būti informuotu (-a)) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
d) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
e) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai, arba kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
f) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
g) reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

12.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

a) mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
b) valstybės saugumą ar gynybą;
c) viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
d) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
e) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
f) Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

12.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

12.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

12.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Politikos 12.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

12.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

12.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

Kam Jūs galite pateikti skundą?

13.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios Politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

13.2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų riežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

Kaip bus keičiama ši Privatumo politika?

14.1. Visi Mūsų Politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.

Kaip su mumis susisiekti?

15.1. Visus su šia Politika susijusius dokumentus siųskite toliau nurodytais kontaktais:

a) siunčiant paštu – UAB Logos data, adresu: A. Goštauto g. 40 B, Vilnius
b) siunčiant e. paštu – info@logosdata.lt